Certificaten CTS

Certificaten

certificaat-algemeen

Product eigenschappen

Uitleg certificaten en verklaringen:

Op organisatieniveau:

ISO 9001 certificaat is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001 certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering.
ISO 14001 certificaat beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties.
ISO 45001 certificaat vervangt per 12-3-’21 de OHSAS 18001 norm. ISO 18001 is een certificatieschema dat organisaties helpt aan te tonen dat zij veiligheid serieus nemen. Ook toont het aan dat het haar werknemers goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving biedt.
ISO 50001 certificaat is de internationale norm voor energiemanagementsystemen. Met ISO 50001 certificering maakt u aantoonbaar aan opdrachtgevers dat u voldoet aan eisen in de norm. De ISO 50001 norm richt zich op het verkrijgen van inzicht in energieverbruik van uw organisatie en het terugdringen van energieverbruik.
REACH verklaring is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.
RoHS verklaring (Restriction of Hazardous Substances) beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van 6 verschillende stoffen, namelijk lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen en polybroomdifenylethers, voor het gebruik in elektrische en elektronische apparatuur.
EC verklaring van Overeenstemming/EU-conformiteitsverklaring, vaak aangeduid als de CE-verklaring van overeenstemming, is een zelfcertificering die wordt uitgevoerd door de fabrikant of hun gemachtigde vertegenwoordiger om de naleving van de EU-regelgeving te bevestigen.
AEO certificaat deze vergunninghouder (Authorised Economic Operator) is geautoriseerde marktdeelnemer en wordt namelijk in de hele Europese Unie als betrouwbaar beschouwd als het gaat om douanetransacties.

Op productniveau:

IATF 16949 is een technische ISO-specificatie die overeenkomt met bestaande Amerikaanse, Duitse, Franse en Italiaanse normen voor automotive-kwaliteitssystemen in de wereldwijde automobielindustrie.
EU 2006/42/EG richtlijn, elke machine die binnen de Europese Unie wordt verkocht of in gebruik wordt genomen moet voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit Machinerichtlijn 2006/42/EG. Deze richtlijn waarborgt een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau voor consumenten en werknemers en bescherming van het milieu.
EOL verklaring (End Of Life) betekent dat een product het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Dit kan betekenen dat de originele fabrikant (OEM) het product na een bepaalde datum niet langer op de markt brengt, verkoopt of bijwerkt.
ATEX certificaat naar de richtlijn 2014/34/EU, inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
Cleanroom ISO certificaat is een internationaal erkend certificaat voor een stofschone omgeving waarvan de ruimte eisen zijn gevalideerd door een geaccrediteerde onafhankelijke partij.
UL certificaat houdt kort gezegd in dat de productie onder veilige en verantwoorde omstandigheden verloopt en de producten van een gedegen kwaliteit zijn. Een UL certificaat is noodzakelijk als u als producent wil exporteren naar de Verenigde Staten van Amerika of Canada.