Privacyverklaring Groneman B.V.

Groneman vindt het waarborgen van uw privacy erg belangrijk en neemt de bescherming van persoonsgegevens daarom ook zeer serieus.

Naast het feit dat wij voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere toepasselijke wet- en regelgeving, willen wij uw gegevens graag goed beschermen en transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verwerken en met welke doeleinden.  Dit doen wij door het toepassen van organisatorische en technische maatregelen en een goede informatievoorziening. In deze privacy verklaring leggen wij uit op welke wijze wij hier vorm aan geven en wat uw rechten zijn als betrokkene. 

Groneman B.V.,  gevestigd aan Amarilstraat 11, 7554 TV HENGELO, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://groneman.nl

Amarilstraat 11 
7554 TV HENGELO 
Tel.: +31 74 2551155

Persoonsgegevens die wij verwerken

Groneman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marketing@groneman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groneman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, d.w.z. voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen, mailen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Groneman B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Groneman B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geen geautomatiseerde  besluitvorming

Groneman B.V. neemt  geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Groneman B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Groneman B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of totdat u zich afmeldt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Groneman B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Groneman B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groneman B.V. gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Uw rechten als betrokkene

• Recht op informatie: U hebt het recht op volledige en juiste informatie.  Deze kunt u opvragen via info@groneman.nl
• Recht op inzage: U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
• Recht op rectificatie: Als u denkt dat wij verkeerde gegevens verwerken, kun u dit aanpassen door ons een verzoek te sturen.
• Recht op vergetelheid: U hebt het recht om uw persoonsgegevens bij ons te laten verwijderen. Soms moeten we bepaalde gegevens echter wel alsnog bewaren voor onze administratie, of om ervoor te zorgen dat we u niet alsnog benaderen. Als u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief verwijderd.
• Recht om verwerkingen te beperken: Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of niet correct verwerken, kun u dat deel van de verwerking beëindigen.
• Recht van bezwaar: U kunt verwerkingen van uw persoonsgegevens stopzetten.
• Recht op dataportabiliteit: Door nieuwe wetgeving hebt u het recht om uw persoonsgegevens duidelijk van ons te ontvangen. Wij kunnen deze op verzoek toesturen.
• Recht niet te worden onderworpen aan profilering: Op basis van bestelgegevens delen wij u in groepen in om u relevante nieuwsbrieven en advertenties te kunnen aanbieden. U hebt het recht om niet te worden ingedeeld in deze groepen.

Uw verzoek om een of meerdere van bovenstaande rechten uit te oefenen, kun u sturen naar info@groneman.nl. U ontvangt van ons een bevestiging van uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Groneman B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groneman B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@groneman.nl